کتب چاپی
صفحه اصلی   /   کتابخانه   /   کتب چاپی   /     /   The logic of scientific discovery
The logic of scientific discovery
زبان: انگلیسی
نویسنده: کارل ریموند پوپر
آثار مرتبط
منطق اکتشافات علمی ۱. منطق اکتشافات علمی (ترجمه با عنوان)
همچنین نگاه کنید
کارل ریموند پوپر کارل ریموند پوپر (نویسنده)