کتب چاپی
صفحه اصلی   /   کتابخانه   /   کتب چاپی   /     /   The Problems of philosphy
The Problems of philosphy
زبان: انگلیسی
نویسنده: برتراند راسل
آثار مرتبط
مسائل فلسفه ۱. مسائل فلسفه (ترجمه با عنوان)
مترجم: منوچهر بزرگمهر
شرکت سهامی انتشارات خوارزمی، چاپ سوم، تهران، اردیبهشت ۱۳۶۷ش.
۲. جستارهای فلسفی (ترجمه با عنوان)
مترجم: میرشمس الدین ادیب سلطانی
امیرکبیر، چاپ اول، تهران، ۱۳۶۳ش.
همچنین نگاه کنید
برتراند راسل برتراند راسل (نویسنده)