کتب چاپی
صفحه اصلی   /   کتابخانه   /   کتب چاپی   /     /   Understanding the suicidal mind
Understanding the suicidal mind
زبان: انگلیسی
نویسنده: ادوین اشنایدمن
آثار مرتبط
۱. ذهن خودکشی گرا (روانشناسی خودکشی) (ترجمه با عنوان)
نویسنده: مهرداد فیروزبخت
شناخت، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۸ش.
همچنین نگاه کنید
ادوین اشنایدمن ادوین اشنایدمن (نویسنده)