کتب چاپی
صفحه اصلی   /   کتابخانه   /   کتب چاپی   /     /   A Young muslim s guide to the modern world
A Young muslim s guide to the modern world
زبان: انگلیسی
نویسنده: دکتر سید حسین نصر
آثار مرتبط
۱. جوان مسلمان و دنیای متجدد (ترجمه با عنوان)
مترجم: مرتضی اسعدی
انتشارات طرح نو، تهران، ۱۳۷۶ش.
همچنین نگاه کنید
دکتر سید حسین نصر دکتر سید حسین نصر (نویسنده)