کتب چاپی
صفحه اصلی   /   کتابخانه   /   کتب چاپی   /     /   Modern Islamic Political Thought
Modern Islamic Political Thought
زبان: انگلیسی
نویسنده: حمید عنایت
آثار مرتبط
اندیشه سیاسی در اسلام معاصر ۱. اندیشه سیاسی در اسلام معاصر (ترجمه با عنوان)
مترجم: بهاءالدین خرمشاهی
شرکت سهامی انتشارات خوارزمی، چاپ اول، تهران، ۱۳۶۲ش.
شرکت سهامی انتشارات خوارزمی، چاپ چهارم، تهران، ۱۳۸۰ش.
همچنین نگاه کنید
حمید عنایت حمید عنایت (نویسنده)