کتب چاپی
صفحه اصلی   /   کتابخانه   /   کتب چاپی   /     /   physics and byond: encounters and conversations
physics and byond: encounters and conversations
زبان: انگلیسی
نویسنده: ورنر هایزنبرگ
آثار مرتبط
جزء و کل ۱. جزء و کل (ترجمه با عنوان)
مترجم: حسین معصومی همدانی
مرکز نشر دانشگاهی، تهران، ۱۳۶۸ش.
همچنین نگاه کنید
ورنر هایزنبرگ ورنر هایزنبرگ (نویسنده)