کتب چاپی
صفحه اصلی   /   کتابخانه   /   کتب چاپی   /     /   Les mecanismes de defense
Les mecanismes de defense
زبان: فرانسه
نویسنده: الکس موکی یلی
آثار مرتبط
۱. مکانیسمهای دفاعی حیات روانی (ترجمه با عنوان)
مترجم: محمدرضا شجاع رضوی
آستان قدس رضوی، شرکت به نشر، چاپ اول، مشهد، ۱۳۷۷ش.
همچنین نگاه کنید
الکس موکی یلی الکس موکی یلی (نویسنده)