کتب چاپی
صفحه اصلی   /   کتابخانه   /   کتب چاپی   /     /   Friedrich Schleiermacher
Friedrich Schleiermacher
زبان: انگلیسی
نویسنده: سایکس استون
آثار مرتبط
فریدریش شلایر ماخر ۱. فریدریش شلایر ماخر (ترجمه با عنوان)
مترجم: منوچهر صانعی دره بیدی
گروس، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۶ش.، ویراستار: فرزانه وزوایی و طالب یوسفی
همچنین نگاه کنید
سایکس استون سایکس استون (نویسنده)