کتب چاپی
صفحه اصلی   /   کتابخانه   /   کتب چاپی   /     /   La Psychologie de l'intelligence
La Psychologie de l'intelligence
زبان: انگلیسی
نویسنده: ژان پیاژه
آثار مرتبط
۱. روانشناسی هوش (ترجمه با عنوان)
مترجم: ایرج پورباقر
امیرکبیر، کتابهای جیبی، تهران، ۱۳۷۲ش.
همچنین نگاه کنید
ژان پیاژه ژان پیاژه (نویسنده)