کتب چاپی
صفحه اصلی   /   کتابخانه   /   کتب چاپی   /     /   Conjectures and refutations: the growth of scientific Knowledge
Conjectures and refutations: the growth of scientific Knowledge
زبان: انگلیسی
نویسنده: کارل ریموند پوپر
آثار مرتبط
۱. حدسها و ابطالها (ترجمه با عنوان)
رشد شناخت علمی
مترجم: احمد آرام
انتشار، چاپ دوم، تهران، ۱۳۶۸ش.
همچنین نگاه کنید
کارل ریموند پوپر کارل ریموند پوپر (نویسنده)