کتب چاپی
صفحه اصلی   /   کتابخانه   /   کتب چاپی   /     /   Meeting Life
Meeting Life
زبان: انگلیسی
نویسنده: جیدو کریشنا مورتی
آثار مرتبط
دیدار با زندگی (فلسفه‌/ روانشناسی‌) ۱. دیدار با زندگی (فلسفه‌/ روانشناسی‌) (ترجمه با عنوان)
مترجم: قاسم کبیری
مجید، چاپ دوم، تهران، ۱۳۷۶ش.
همچنین نگاه کنید
جیدو کریشنا مورتی جیدو کریشنا مورتی (نویسنده)