کتب چاپی
صفحه اصلی   /   کتابخانه   /   کتب چاپی   /     /   Maktub
Maktub
زبان: انگلیسی
نویسنده: پائولو کوئیلو
آثار مرتبط
۱. مکتوب (ترجمه با عنوان)
مترجم: وحید بهلول
نشر البرز، چاپ سوم، تهران، ۱۳۷۷ش.
۲. مکتوب (ترجمه با عنوان)
مترجم: کامبیز شمس
فکر روز، چاپ سوم، تهران، ۱۳۷۷ش.
همچنین نگاه کنید
پائولو کوئیلو پائولو کوئیلو (نویسنده)