کتب چاپی
صفحه اصلی   /   کتابخانه   /   کتب چاپی   /     /   The future is now: last talks in India
The future is now: last talks in India
زبان: انگلیسی
نویسنده: جیدو کریشنا مورتی
آثار مرتبط
آینده، اکنون است ۱. آینده، اکنون است (ترجمه با عنوان)
آخرین سخنان در هند
مترجم: مرسده لسانی
بهنام، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۶ش.
همچنین نگاه کنید
جیدو کریشنا مورتی جیدو کریشنا مورتی (نویسنده)