کتب چاپی
صفحه اصلی   /   کتابخانه   /   کتب چاپی   /     /   Howto conduct organizationnal surveys: a step -by-step guide
Howto conduct organizationnal surveys: a step -by-step guide
زبان: انگلیسی
نویسنده: جک ادواردز
آثار مرتبط
تحقیق پیمایشی ۱. تحقیق پیمایشی (ترجمه با عنوان)
راهنمای عمل
مترجم: محمد اعرابی، داود ایزدی
دفتر پژوهشهای فرهنگی، چاپ دوم، تهران، ۱۳۸۴ش.
همچنین نگاه کنید
جک ادواردز جک ادواردز (نویسنده)