کتب چاپی
صفحه اصلی   /   کتابخانه   /   کتب چاپی   /     /   The research interview , 2000
The research interview , 2000
زبان: انگلیسی
نویسنده: بیل گیلهام
آثار مرتبط
مصاحبه پژوهشی ۱. مصاحبه پژوهشی (ترجمه با عنوان)
راهنمای فن مصاحبه علمی
مترجم: محمود عبدالله زاده
دفتر پژوهشهای فرهنگی، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۵ش.
همچنین نگاه کنید
بیل گیلهام بیل گیلهام (نویسنده)