کتب چاپی
صفحه اصلی   /   کتابخانه   /   کتب چاپی   /     /   MIND & BRAIN FOR BEGINNERS
MIND & BRAIN FOR BEGINNERS
زبان: انگلیسی
نویسنده: انگس گلاتلی، اسکار زارات
آثار مرتبط
۱. مغز و ذهن قدم اول (ترجمه با عنوان)
مترجم: عبدالرحمن بخل رحیم
شیرازه، تهران، ۱۳۷۸ش.
همچنین نگاه کنید
انگس گلاتلی انگس گلاتلی (نویسنده)
اسکار زارات اسکار زارات (نویسنده)