کتب چاپی
صفحه اصلی   /   کتابخانه   /   کتب چاپی   /     /   Hunger and thirst; aplay in three acts
Hunger and thirst; aplay in three acts
زبان: انگلیسی
نویسنده: اوژن یونسکو
آثار مرتبط
۱. تشنگی و گشنگی (ترجمه با عنوان)
نمایشنامه در سه وهله
مترجم: جلال آل احمد، منوچهر هزارخانی
امیرکبیر، چاپ اول، تهران، ۱۳۵۲ش.
همچنین نگاه کنید
اوژن یونسکو اوژن یونسکو (نویسنده)