کتب چاپی
صفحه اصلی   /   کتابخانه   /   کتب چاپی   /     /   Lopinion publique
Lopinion publique
زبان: انگلیسی
نویسنده: ژودیت لازار
آثار مرتبط
افکار عمومی ۱. افکار عمومی (ترجمه با عنوان)
مترجم: مرتضی کتبی
نشر نی، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۰ش.، با مقدمه: سرژ مسکوویچی
همچنین نگاه کنید
ژودیت لازار ژودیت لازار (نویسنده)