کتب چاپی
صفحه اصلی   /   کتابخانه   /   کتب چاپی   /     /   The origin of consciousness in the breakdown of the bicameral mind
The origin of consciousness in the breakdown of the bicameral mind
زبان: انگلیسی
نویسنده: جولیان جینز
آثار مرتبط
خاستگاه آگاهی در فروپاشی ذهن دو جایگاهی ۱. خاستگاه آگاهی در فروپاشی ذهن دو جایگاهی (ترجمه با عنوان)
مترجم: پارسا خسرو
انتشارات آگاه، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۰ش.
همچنین نگاه کنید
جولیان جینز جولیان جینز (نویسنده)