کتب چاپی
صفحه اصلی   /   کتابخانه   /   کتب چاپی   /     /   The History of the mongol conquests
The History of the mongol conquests
زبان: انگلیسی
نویسنده: جان جوزف ساندرز
آثار مرتبط
تاریخ فتوحات مغول ۱. تاریخ فتوحات مغول (ترجمه با عنوان)
مترجم: ابوالقاسم حالت
امیرکبیر، چاپ سوم، تهران، ۱۳۷۲ش.
همچنین نگاه کنید
جان جوزف ساندرز جان جوزف ساندرز (نویسنده)