کتب چاپی
صفحه اصلی   /   کتابخانه   /   کتب چاپی   /     /   Das toten buch der tibeter
Das toten buch der tibeter
زبان: انگلیسی
نویسنده: باردو تودل
آثار مرتبط
کتاب تبتی مردگان (باردو تودل) از کتابهای مقدس تبتیان ۱. کتاب تبتی مردگان (باردو تودل) از کتابهای مقدس تبتیان (ترجمه با عنوان)
مترجم: مهران کندری
نشر میترا، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۶ش.، با تعلیق: مهران کندری
همچنین نگاه کنید
باردو تودل باردو تودل (نویسنده)