کتب چاپی
صفحه اصلی   /   کتابخانه   /   کتب چاپی   /     /   The human brain
The human brain
زبان: انگلیسی
نویسنده: لاری کتل کامپ
آثار مرتبط
۱. حس ششم (ترجمه با عنوان)
پژوهشی‌ در ادراک‌ فراحسی‌، یا، معرفت‌ شهودی‌
مترجم: محمود حکیمی
نشر خرم، چاپ اول، قم، ۱۳۶۹ش.، با مقدمه: شهریار روحانی
همچنین نگاه کنید
لاری کتل کامپ لاری کتل کامپ (نویسنده)