کتب چاپی
صفحه اصلی   /   کتابخانه   /   کتب چاپی   /     /   De l'esprit des lois
De l'esprit des lois
زبان: انگلیسی
نویسنده: شارل‌ لوئی‌ دوسکوندا منتسکیو
آثار مرتبط
روح القوانین ۱. روح القوانین (ترجمه با عنوان)
به انضمام درآمدی بر روح القوانین
مترجم: علی اکبر مهتدی
امیرکبیر، چاپ نهم، ویرایش دوم، تهران، ۱۳۷۰ش.، 2 جلد، با مقدمه: محمد مددپور، با تعلیق: محمد مددپور، مصحح: محمد مددپور
همچنین نگاه کنید
شارل‌ لوئی‌ دوسکوندا منتسکیو شارل‌ لوئی‌ دوسکوندا منتسکیو (نویسنده)