کتب چاپی
صفحه اصلی   /   کتابخانه   /   کتب چاپی   /     /   Vita e morte di Mirza Reza Fermani
Vita e morte di Mirza Reza Fermani
زبان: انگلیسی
نویسنده: فرانسیسکو سوریانو
آثار مرتبط
زندگی و مرگ میرزا رضا کرمانی ۱. زندگی و مرگ میرزا رضا کرمانی (ترجمه با عنوان)
مترجم: رضا قیصریه
نشر ثالث، تهران، ۱۳۸۳ش.
همچنین نگاه کنید
فرانسیسکو سوریانو فرانسیسکو سوریانو (نویسنده)