کتب چاپی
صفحه اصلی   /   کتابخانه   /   کتب چاپی   /     /   Glossary of basic Archival and Library conservation terms English with equivalents in spanish German italian and Russian
Glossary of basic Archival and Library conservation terms English with equivalents in spanish German italian and Russian
آثار مرتبط
فر هنگ حفظ و نگاه داری مواد کتابخانه و بایگانی ۱. فر هنگ حفظ و نگاه داری مواد کتابخانه و بایگانی (ترجمه با عنوان)
انگلیسی- فارسی با معادل های اسپانیایی ، آلمانی ، ایتالیایی- فرانسوی و روسی
مترجم: حسن هاشمی میناباد
• فرهنگ حفظ و نگاه داری مواد کتابخانه و بایگانی، موسسه نشر فهرستگان، چاپ اول، ۱۳۷۸ش.، ویراستار: کارمن کرسپو نوگوئرا