کتب چاپی
صفحه اصلی   /   کتابخانه   /   کتب چاپی   /     /   The bookselller of Kabul
The bookselller of Kabul
زبان: انگلیسی
نویسنده: اسن سی شتاد
آثار مرتبط
۱. کتابفروش کابل (ترجمه با عنوان)
مترجم: زهره خلیلی
نشر قطره، تهران، ۱۳۸۴ش.
همچنین نگاه کنید
اسن سی شتاد اسن سی شتاد (نویسنده)