کتب چاپی
صفحه اصلی   /   کتابخانه   /   کتب چاپی   /     /   Crisis and consolidation in the formative period of shiite Islam: AbuJafar Qiba al -Razi and his contribution to imamite shiite thought
Crisis and consolidation in the formative period of shiite Islam: AbuJafar Qiba al -Razi and his contribution to imamite shiite thought
زبان: انگلیسی
نویسنده: دکتر سید حسین مدرسی طباطبائی
آثار مرتبط
مکتب در فرایند تکامل ۱. مکتب در فرایند تکامل (ترجمه با عنوان)
نظری‌ بر تطور مبانی‌ فکری‌ تشیع‌ در سه‌ قرن‌ نخستین‌
مترجم: هاشم ایزدپناه
• مکتب در فرآیند تکامل، کویر، تهران، ۱۳۸۶ش.
• مکتب در فرآیند تکامل، داروین، ، ۱۳۷۴ش.
همچنین نگاه کنید
دکتر سید حسین مدرسی طباطبائی دکتر سید حسین مدرسی طباطبائی (نویسنده)