کتب چاپی
صفحه اصلی   /   کتابخانه   /   کتب چاپی   /     /   The Golden Road to Samarkand
The Golden Road to Samarkand
زبان: انگلیسی
نویسنده: وبلفرد بلانت
آثار مرتبط
جاده زرین سمرقند ۱. جاده زرین سمرقند (ترجمه با عنوان)
مترجم: رضا رضایی
انتشارات جانزاده، تهران، آذر ۱۳۶۳ش.
همچنین نگاه کنید
وبلفرد بلانت وبلفرد بلانت (نویسنده)