کتب چاپی
صفحه اصلی   /   کتابخانه   /   کتب چاپی   /     /   Surviving the Mongols Nizari Quhistani and the continuity of Ismaili tradition in Persia
Surviving the Mongols Nizari Quhistani and the continuity of Ismaili tradition in Persia
زبان: انگلیسی
نویسنده: نادیه ابوجمال
آثار مرتبط
بقای بعد از مغول ۱. بقای بعد از مغول (ترجمه با عنوان)
نزاری‌ قهستانی‌ و تداوم‌ سنت‌ اسماعیلی‌ در ایران‌
مترجم: فریدون بدره ای
نشر و پژوهش فرزان روز، تهران، ۱۳۸۲ش.
همچنین نگاه کنید
نادیه ابوجمال نادیه ابوجمال (نویسنده)