کتب چاپی
صفحه اصلی   /   کتابخانه   /   کتب چاپی   /     /   Der mahdi der zwolfer - schi,a and seine rier safire
Der mahdi der zwolfer - schi,a and seine rier safire
زبان: آلمانی
نویسنده: جواد علی
آثار مرتبط
۱. المهدی المنتظر عند الشیعة الاثنی عشریة (ترجمه با عنوان)
مترجم: ابوالعید دودو
منشورات الجمل، چاپ دوم، بغداد، 2007م.
همچنین نگاه کنید
جواد علی جواد علی (نویسنده)