کتب چاپی
صفحه اصلی   /   کتابخانه   /   کتب چاپی   /     /   malsI ni tces lacidar a :snissassA ehT
malsI ni tces lacidar a :snissassA ehT
زبان: انگلیسی
نویسنده: برنارد لوئیس
آثار مرتبط
الحشیشیة ۱. الحشیشیة (ترجمه با عنوان)
الاغتیال الطقوسی عند الاسماعیلیة النزاریة
مترجم: سهیل زکار
دارقتیبه، چاپ دوم، بیروت، 2006م.، با مقدمه: سهیل زکار
همچنین نگاه کنید
برنارد لوئیس برنارد لوئیس (نویسنده)