کتب چاپی
صفحه اصلی   /   کتابخانه   /   کتب چاپی   /     /   Mani et la tradition manicheenne
Mani et la tradition manicheenne
زبان: انگلیسی
نویسنده: فرانسوا دوکره
آثار مرتبط
مانی و سنت مانوی ۱. مانی و سنت مانوی (ترجمه با عنوان)
مترجم: عباس باقری
نشر و پژوهش فرزان روز، چاپ دوم، تهران، ۱۳۸۳ش.
همچنین نگاه کنید
فرانسوا دوکره فرانسوا دوکره (نویسنده)