کتب چاپی
صفحه اصلی   /   کتابخانه   /   کتب چاپی   /     /   Orientalism
Orientalism
زبان: انگلیسی
نویسنده: ادوارد سعید
آثار مرتبط
شرق شناسی ۱. شرق شناسی (ترجمه با عنوان)
مترجم: لطفعلی خنجی
امیرکبیر، تهران، ۱۳۸۶ش.
همچنین نگاه کنید
ادوارد سعید ادوارد سعید (نویسنده)