کتب چاپی
صفحه اصلی   /   کتابخانه   /   کتب چاپی   /     /   Safavid judicial system
Safavid judicial system
زبان: انگلیسی
نویسنده: ویلم فلور
آثار مرتبط
نظام قضایی عصر صفویه ۱. نظام قضایی عصر صفویه (ترجمه با عنوان)
مترجم: حسن زندیه
همچنین نگاه کنید
ویلم فلور ویلم فلور (نویسنده)