کتب چاپی
صفحه اصلی   /   کتابخانه   /   کتب چاپی   /     /   The sadr or head of the Safavid religios administration, judiciary and endowments and other member of the religious institution
The sadr or head of the Safavid religios administration, judiciary and endowments and other member of the religious institution
زبان: انگلیسی
نویسنده: ویلم فلور
آثار مرتبط
نظام قضایی عصر صفویه ۱. نظام قضایی عصر صفویه (ترجمه با عنوان)
مترجم: حسن زندیه
همچنین نگاه کنید
ویلم فلور ویلم فلور (نویسنده)