کتب چاپی
صفحه اصلی   /   کتابخانه   /   کتب چاپی   /     /   The theory of knowledge and existence
The theory of knowledge and existence
زبان: انگلیسی
نویسنده: والترترنس استیس
آثار مرتبط
وجود و نظریه شناخت ۱. وجود و نظریه شناخت (ترجمه با عنوان)
مترجم: عزیزالله افشار
انتشارات حکمت، تهران، ۱۳۸۶ش.
همچنین نگاه کنید
والترترنس استیس والترترنس استیس (نویسنده)