کتب چاپی
صفحه اصلی   /   کتابخانه   /   کتب چاپی   /     /   Philosophie Iranienne et philosophie Comparee
Philosophie Iranienne et philosophie Comparee
زبان: انگلیسی
نویسنده: هانری کربن
آثار مرتبط
فلسفه ایرانی و فلسفه تطبیقی ۱. فلسفه ایرانی و فلسفه تطبیقی (ترجمه با عنوان)
مترجم: جواد طباطبایی
انتشارات توس، چاپ اول، تهران، ۱۳۶۹ش.
همچنین نگاه کنید
هانری کربن هانری کربن (نویسنده)