کتب چاپی
صفحه اصلی   /   کتابخانه   /   کتب چاپی   /     /   Religious schools and sects in medieval Islam
Religious schools and sects in medieval Islam
زبان: انگلیسی
نویسنده: ویلفرد مادلونگ
آثار مرتبط
مکتبها و فرقه های  اسلامی در سده های میانه ۱. مکتبها و فرقه های اسلامی در سده های میانه (ترجمه با عنوان)
فرقه های اسلامی ۲. فرقه های اسلامی (ترجمه با عنوان)
مترجم: ابوالقاسم سری
اساطیر، چاپ دوم، تهران، ۱۳۸۱ش.
همچنین نگاه کنید
ویلفرد مادلونگ ویلفرد مادلونگ (نویسنده)