کتب چاپی
صفحه اصلی   /   کتابخانه   /   کتب چاپی   /     /   The philosophy of hegel a systematic exposition
The philosophy of hegel a systematic exposition
زبان: انگلیسی
نویسنده: والترترنس استیس
آثار مرتبط
۱. فلسفه هگل (ترجمه با عنوان)
مترجم: حمید عنایت
شرکت انتشارات و آموزش انقلاب اسلامی، چاپ پنجم، تهران، ۱۳۷۱ش.، 2 جلد
همچنین نگاه کنید
والترترنس استیس والترترنس استیس (نویسنده)