کتب چاپی
صفحه اصلی   /   کتابخانه   /   کتب چاپی   /     /   The world challenge
The world challenge
زبان: انگلیسی
نویسنده: ژان ژاک سروان شرایبر
آثار مرتبط
تکاپوی جهانی ۱. تکاپوی جهانی (ترجمه با عنوان)
مترجم: عبدالحسین نیک گوهر
نشر نو، تهران، ۱۳۶۹ش.
همچنین نگاه کنید
ژان ژاک سروان شرایبر ژان ژاک سروان شرایبر (نویسنده)