کتب چاپی
صفحه اصلی   /   کتابخانه   /   کتب چاپی   /     /   The new Penguin: Handbook of living religions
The new Penguin: Handbook of living religions
زبان: انگلیسی
نویسنده: جان راسل هینلز
آثار مرتبط
راهنمای ادیان زنده ۱. راهنمای ادیان زنده (ترجمه با عنوان)
مترجم: عبدالرحیم گواهی
مؤسسه بوستان کتاب، چاپ سوم، قم، ۱۳۸۷ش.، 2 جلد
همچنین نگاه کنید
جان راسل هینلز جان راسل هینلز (نویسنده)