کتب چاپی
صفحه اصلی   /   کتابخانه   /   کتب چاپی   /     /   Justice and remembrance : introducing the spirituality of Imam Ali
Justice and remembrance : introducing the spirituality of Imam Ali
زبان: انگلیسی
نویسنده: رضا شاه کاظمی
آثار مرتبط
عدالت و ذکر ۱. عدالت و ذکر (ترجمه با عنوان)
درآمدی برمقام معنوی امام علی (ع)
مترجم: فریدون بدره ای
نشر و پژوهش فرزان روز، تهران، ۱۳۸۸ش.
العدل و الذکر ۲. العدل و الذکر (ترجمه با عنوان)
تعریف بروحانیة الامام علی
نویسنده: رضا شاه کاظمی
مترجم: سیف الدین القصیر
معهد الدراسات الاسماعیلیة، چاپ اول، بیروت، ۱۴۳۰ق. برابر 2009م.
همچنین نگاه کنید
رضا شاه کاظمی رضا شاه کاظمی (نویسنده)