کتب چاپی
صفحه اصلی   /   کتابخانه   /   کتب چاپی   /     /   The Muslim Disscovery of Europe
The Muslim Disscovery of Europe
زبان: انگلیسی
نویسنده: برنارد لوئیس
آثار مرتبط
نخستین مسلمانان در اروپا ۱. نخستین مسلمانان در اروپا (ترجمه با عنوان)
مترجم: محمد قائد
نشر کارنامه، چاپ اول، ویرایش دوم، تهران، ۱۳۸۹ش.
همچنین نگاه کنید
برنارد لوئیس برنارد لوئیس (نویسنده)