کتب چاپی
صفحه اصلی   /   کتابخانه   /   کتب چاپی   /     /   Between revolution and state: the path to fatimid
Between revolution and state: the path to fatimid
زبان: انگلیسی
نویسنده: سمیه همدانی
آثار مرتبط
بین انقلاب و دولت مسیر تشکیل دولت فاطمی ۱. بین انقلاب و دولت مسیر تشکیل دولت فاطمی (ترجمه با عنوان)
قاضی نعمان و توجیه مشروعیت حکومت فاطمی
مترجم: فریدون بدره ای
نشر و پژوهش فرزان روز، تهران، ۱۳۸۷ش.
همچنین نگاه کنید
سمیه همدانی سمیه همدانی (نویسنده)