کتب چاپی
صفحه اصلی   /   کتابخانه   /   کتب چاپی   /     /   An introduction to philosophical analysis
An introduction to philosophical analysis
زبان: انگلیسی
نویسنده: جان هاسپرس
آثار مرتبط
درآمدی به تحلیل فلسفی ۱. درآمدی به تحلیل فلسفی (ترجمه با عنوان)
مترجم: سهراب علوی نیا
بنگاه ترجمه و نشر کتاب، تهران، ۱۳۷۰ش.
۲. درآمدی به تحلیل فلسفی (ترجمه با عنوان)
مترجم: موسی اکرمی
انتشارات طرح نو، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۹ش.
همچنین نگاه کنید
جان هاسپرس جان هاسپرس (نویسنده)