کتب چاپی
صفحه اصلی   /   کتابخانه   /   کتب چاپی   /     /   The Structure of Rumis Mathnawi, BOOK1
The Structure of Rumis Mathnawi, BOOK1
زبان: انگلیسی
The Structure of Rumis Mathnawi, BOOK1
آثار مرتبط
ساختار معنایی مثنوی معنوی دفتر اول ۱. ساختار معنایی مثنوی معنوی دفتر اول (ترجمه با عنوان)
نویسنده: سلمان صفوی
مترجم: مهوش السادات علوی
مرکز پژوهشی میراث مکتوب، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۸ش.، با مقدمه: دکتر سید حسین نصر