آیة الله العظمی سید تقی طباطبایی قمی
تقی بن حسین طباطبائی قمی (آیة الله العظمی )
تولد: ۱۳۰۱ق.
آثار موجود در کتابخانه
تقریر:
درسهایی از شفاعت ۱. درسهایی از شفاعت (تقریر گفتارهای)
مجموعه گفتارهای آیت الله العظمی آقای حاج سید تقی طباطبایی قمی
گردآورنده: عباس حاجیانی دشتی
استقلال، چاپ اول، قم، ۱۳۶۳ش.
ثبت نام در خبرنامه