کتب چاپی
صفحه اصلی   /   کتابخانه   /   کتب چاپی   /   فلسفه نظری [BD - BE]
فلسفه نظری
درآمدی به فلسفه ۱. درآمدی به فلسفه
۲. کلیات فلسفه
فلسفه چیست؟ ـ علم اخلاق ـ فلسفه سیاسی...
مترجم: جلال الدین مجتبوی
انتشارات حکمت، چاپ 21م، تهران، ۱۳۸۴ش.
مبانی و تاریخ فلسفه غرب ۳. مبانی و تاریخ فلسفه غرب
مترجم: عبدالحسین آذرنگ
انتشارات کیهان، چاپ سوم، تهران، ۱۳۷۵ش.
فلسفه ۴. فلسفه
مقدمات‌، شناخت‌، دیالکتیک‌ و ادراکات‌ حقیقی‌ و اعتباری‌
نویسنده: محمدعلی گرامی
مقدمه ای بر فلسفه ۵. مقدمه ای بر فلسفه
نویسنده: ازوالد کولپه
مترجم: احمد آرام
انتشارات علمی، چاپ دوم، تهران، آبان ۱۳۶۳ش.
فلسفه و ساحت سخن ۶. فلسفه و ساحت سخن
نویسنده: غلامحسین ابراهیمی دینانی
انتشارات هرمس، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۹ش.
مقدمه ای بر فلسفه ۷. مقدمه ای بر فلسفه
نویسنده: ابنوسنیتوس بوخنسکی
مترجم: محمدرضا باطنی
نشر البرز، چاپ دوم، تهران، ۱۳۷۰ش.
التحصیل ۸. التحصیل
۹. بحث در مابعدالطبیعه
۱۰. فلسفه عمومی
نویسنده: پل فولیکه
مترجم: دکتر یحیی مهدوی
دانشگاه تهران، موسسه چاپ و انتشارات، چاپ چهارم، تهران، دی ۱۳۷۰ش.
فلسفه مابعدالطبیعه ۱۱. فلسفه مابعدالطبیعه
متافیزیک (مجموعه مقالات فلسفی ـ منطقی) ۱۲. متافیزیک (مجموعه مقالات فلسفی ـ منطقی)
به کوشش: عبدالله نصری
نویسنده: مهدی حائری یزدی
نهضت زنان مسلمان، تهران، ۱۳۶۰ش.
متافیزیک از نظر رئالیزم ۱۳. متافیزیک از نظر رئالیزم
نویسنده: محمد آصف محسنی
فیروزیان (چاپخانه)، اماکن، ۱۳۵۲ش.
هرمنوتیک و نسبیت حقیقت، شناخت و زبان ۱۴. هرمنوتیک و نسبیت حقیقت، شناخت و زبان
مترجم: محمدجواد معموری
نشر نگاه معاصر، چاپ اول، تهران، ۱۳۹۷ش.
النسبیة فی الفلسفة الغربیة المعاصرة ۱۵. النسبیة فی الفلسفة الغربیة المعاصرة
نویسنده: اکرم مطلک محمد
عاصمة الثقافة العربیة، چاپ اول، بغداد، 2012م.
مسأله باید و هست(بحثی‌ در رابطه‌ ارزش‌ و واقع‌) ۱۶. مسأله باید و هست(بحثی‌ در رابطه‌ ارزش‌ و واقع‌)
وجود و نظریه شناخت ۱۷. وجود و نظریه شناخت
مترجم: عزیزالله افشار
انتشارات حکمت، تهران، ۱۳۸۶ش.
شناخت شناخت ۱۸. شناخت شناخت
مسائل و نظریات فلسفه ۱۹. مسائل و نظریات فلسفه
شناخت ۲۰. شناخت
علم حضوری ۲۱. علم حضوری
سنگ بنای معرفت بشری و پایه‌ای‌ برای‌ یک‌ معرفت‌شناسی‌ و مابعدالطبیعه‌ متعالی‌
نویسنده: محمد فنائی اشکوری
تحقیق در حقیقت علم ۲۲. تحقیق در حقیقت علم
درس ایدئولوژی شناخت ۲۳. درس ایدئولوژی شناخت
نویسنده: رسول زارع
گذری بر جامعه شناسی شناخت ۲۴. گذری بر جامعه شناسی شناخت
نویسنده: مرتضی رضوی
گذری بر جامعه شناسی شناخت، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۱ش.
۲۵. حدسها و ابطالها
رشد شناخت علمی
مترجم: احمد آرام
انتشار، چاپ دوم، تهران، ۱۳۶۸ش.
عوامل فهم متن در دانش هرمنوتیک و علم اصول استنباط از دیدگاه پل ریکور و محقق اصفهانی ۲۶. عوامل فهم متن در دانش هرمنوتیک و علم اصول استنباط از دیدگاه پل ریکور و محقق اصفهانی
نویسنده: حمید رضا حسنی
انتشارات هرمس، تهران، ۱۳۸۹ش.
حدوث و قدم ۲۷. حدوث و قدم
نویسنده: اسماعیل واعظ جوادی
دانشگاه تهران، تهران، ۱۳۴۷ش.
پژوهشنامه ای فلسفی در بیان‌ مقصود فلاسفه‌ از اصالت‌ و اشتراک، وجود، سیر تاریخی‌ و کیفیت‌ استفاده‌ از آن‌ در اثبات‌ مبدا باریتعالی‌ ۲۸. پژوهشنامه ای فلسفی در بیان‌ مقصود فلاسفه‌ از اصالت‌ و اشتراک، وجود، سیر تاریخی‌ و کیفیت‌ استفاده‌ از آن‌ در اثبات‌ مبدا باریتعالی‌
نویسنده: حسن اسعدی
دفتر پژوهش و نشر سهروردی، چاپ اول، تهران، ۱۳۶۶ش.
افسون زدگی جدید ۲۹. افسون زدگی جدید
هویت چهل تکه و تفکر سیار
مترجم: فاطمه ولیانی
نشر و پژوهش فرزان روز، چاپ پنجم، تهران، ۱۳۸۶ش.
واحد در ادیان ۳۰. واحد در ادیان
راهنمای روح ۳۱. راهنمای روح
سخنی در باب جان
گردآورنده: ریچارد کارلسون، بنجامین شیلد
مترجم: مهدی قراچه داغی
نشر پیکان، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۶ش.
عالم عجیب ارواح ۳۲. عالم عجیب ارواح
نویسنده: حسن ابطحی
کانون بحث و انتقاد دینی، چاپ سوم، مشهد، ۱۳۶۸ش.
فلسفه و هدف زندگی ۳۳. فلسفه و هدف زندگی
نویسنده: علامه محمدتقی جعفری
کتابخانه صدر، تهران، ۱۳۶۸ش.
هله! ۳۴. هله!
(هله یعنی توجه دادن آدمیان به امری خطیر)
نویسنده: محمدجعفر مصفا
پریشان، چاپ دوم، تهران، ۱۳۸۴ش.
در غیر این صورت... ۳۵. در غیر این صورت...
فلسفه و جامعه شناسی زندگی
نویسنده: مجید محمدی
نشر قطره، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۷ش.
دین و معنای زندگی در فلسفه تحلیلی ۳۶. دین و معنای زندگی در فلسفه تحلیلی
نویسنده: محمدرضا بیات
دانشگاه ادیان و مذاهب، نشر ادیان، چاپ اول، قم، ۱۳۹۰ش.
شرح عشق ۳۷. شرح عشق
نویسنده: مهدی خلیلیان
سازمان تبلیغات اسلامی،مرکز چاپ و نشر، چاپ اول، تهران، ۱۳۶۹ش.
۳۸. فلسفه و فرهنگ
سرمشق گمشده ۳۹. سرمشق گمشده
طبیعت بشر
نویسنده: ادگار مورن
مترجم: علی اسدی
علیت از دیدگاه اشاعره و هیوم ۴۰. علیت از دیدگاه اشاعره و هیوم
نویسنده: صدرالدین طاهری
پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۶ش.
تحول فهم دین ۴۱. تحول فهم دین
نقدی‌ فشرده‌ بر نظریه‌ قبض‌ و بسط تئوریک‌ شریعت‌
نویسنده: احمد واعظی
موسسه فرهنگی دانش و اندیشه معاصر، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۶ش.
۴۲. معرفت دینی
نقدی بر نظریه قبض و بسط تئوریک شریعت
نویسنده: شیخ صادق آملی لاریجانی
بنگاه ترجمه و نشر کتاب، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۰ش.
۴۳. قبض و بسط در قبض و بسطی دیگر
نویسنده: شیخ صادق آملی لاریجانی
بنگاه ترجمه و نشر کتاب، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۲ش.
نقد نظریه شریعت صامت ۴۴. نقد نظریه شریعت صامت
(بررسی انتقادی مقالات قبض و بسط شریعت از دکتر سروش)
نویسنده: حسین غفاری
انتشارات حکمت، تهران، ۱۳۶۸ش.
فقر تاریخینگری ۴۵. فقر تاریخینگری
(بررسی انتقادی مقالات قبض و بسط شریعت از دکتر سروش)
نویسنده: عطاءالله کریمی
علامه طباطبایی، چاپ اول، تهران، ۱۳۶۹ش.
اصل علیت در فلسفه و کلام ۴۶. اصل علیت در فلسفه و کلام
تحلیلی‌ از نظریات‌ متفکران‌ و فیزیکدانان‌ غرب‌ و متکلمان‌ اسلامی‌
نویسنده: محمدحسن قدردان قراملکی
حرکت و استیفای اقسام آن ۴۷. حرکت و استیفای اقسام آن
۴۸. تفرج صنع
گفتارهایی‌ در اخلاق‌ و صنعت‌ و علم‌ انسانی‌
نویسنده: عبدالکریم سروش