کتب چاپی
صفحه اصلی   /   کتابخانه   /   کتب چاپی   /   فلسفه نظری [BD - BE]
فلسفه نظری
درآمدی به فلسفه ۱. درآمدی به فلسفه
۲. کلیات فلسفه
فلسفه چیست؟ ـ علم اخلاق ـ فلسفه سیاسی...
مترجم: جلال الدین مجتبوی
انتشارات حکمت، چاپ 21م، تهران، ۱۳۸۳ش.
مبانی و تاریخ فلسفه غرب ۳. مبانی و تاریخ فلسفه غرب
مترجم: عبدالحسین آذرنگ
کیهان، چاپ سوم، تهران، ۱۳۷۴ش.
فلسفه ۴. فلسفه
مقدمات‌، شناخت‌، دیالکتیک‌ و ادراکات‌ حقیقی‌ و اعتباری‌
نویسنده: محمدعلی گرامی
مقدمه ای بر فلسفه ۵. مقدمه ای بر فلسفه
نویسنده: ازوالد کولپه
مترجم: احمد آرام
علمی، چاپ دوم، تهران، مهر ۱۳۶۳ش.
مقدمه ای بر فلسفه ۶. مقدمه ای بر فلسفه
نویسنده: ابنوسنیتوس بوخنسکی
مترجم: محمدرضا باطنی
نشر البرز، چاپ دوم، تهران، ۱۳۶۹ش.
فلسفه و ساحت سخن ۷. فلسفه و ساحت سخن
نویسنده: غلامحسین ابراهیمی دینانی
هرمس، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۸ش.
التحصیل ۸. التحصیل
۹. فلسفه عمومی
نویسنده: پل فولیکه
مترجم: دکتر یحیی مهدوی
دانشگاه تهران، موسسه چاپ و انتشارات، چاپ چهارم، تهران، آذر ۱۳۷۰ش.
۱۰. بحث در مابعدالطبیعه
مترجم: دکتر یحیی مهدوی
خوارزمی، تهران، ۱۳۷۴ش.
متافیزیک (مجموعه مقالات فلسفی ـ منطقی) ۱۱. متافیزیک (مجموعه مقالات فلسفی ـ منطقی)
به کوشش: عبدالله نصری
نویسنده: مهدی حائری یزدی
نهضت زنان مسلمان، تهران، ۱۳۵۹ش.
فلسفه مابعدالطبیعه ۱۲. فلسفه مابعدالطبیعه
متافیزیک از نظر رئالیزم ۱۳. متافیزیک از نظر رئالیزم
نویسنده: محمد آصف محسنی
فیروزیان (چاپخانه)، اماکن، ۱۳۵۱ش.
النسبیة فی الفلسفة الغربیة المعاصرة ۱۴. النسبیة فی الفلسفة الغربیة المعاصرة
نویسنده: اکرم مطلک محمد
عاصمة الثقافة العربیة، چاپ اول، بغداد، 2012م.
مسأله باید و هست(بحثی‌ در رابطه‌ ارزش‌ و واقع‌) ۱۵. مسأله باید و هست(بحثی‌ در رابطه‌ ارزش‌ و واقع‌)
۱۶. وجود و نظریه شناخت
مترجم: عزیزالله افشار
انتشارات حکمت، تهران، ۱۳۸۵ش.
شناخت شناخت ۱۷. شناخت شناخت
مسائل و نظریات فلسفه ۱۸. مسائل و نظریات فلسفه
شناخت ۱۹. شناخت
تحقیق در حقیقت علم ۲۰. تحقیق در حقیقت علم
علم حضوری ۲۱. علم حضوری
سنگ بنای معرفت بشری و پایه‌ای‌ برای‌ یک‌ معرفت‌شناسی‌ و مابعدالطبیعه‌ متعالی‌
نویسنده: محمد فنائی اشکوری
درس ایدئولوژی شناخت ۲۲. درس ایدئولوژی شناخت
نویسنده: رسول زارع
گذری بر جامعه شناسی شناخت ۲۳. گذری بر جامعه شناسی شناخت
نویسنده: مرتضی رضوی
گذری بر جامعه شناسی شناخت، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۰ش.
۲۴. حدسها و ابطالها
رشد شناخت علمی
مترجم: احمد آرام
انتشار، چاپ دوم، تهران، ۱۳۶۷ش.
عوامل فهم متن در دانش هرمنوتیک و علم اصول استنباط از دیدگاه پل ریکور و محقق اصفهانی ۲۵. عوامل فهم متن در دانش هرمنوتیک و علم اصول استنباط از دیدگاه پل ریکور و محقق اصفهانی
نویسنده: حمید رضا حسنی
هرمس، تهران، ۱۳۸۸ش.
حدوث و قدم ۲۶. حدوث و قدم
نویسنده: اسماعیل واعظ جوادی
دانشگاه تهران، تهران، ۱۳۴۶ش.
پژوهشنامه ای فلسفی در بیان‌ مقصود فلاسفه‌ از اصالت‌ و اشتراک، وجود، سیر تاریخی‌ و کیفیت‌ استفاده‌ از آن‌ در اثبات‌ مبدا باریتعالی‌ ۲۷. پژوهشنامه ای فلسفی در بیان‌ مقصود فلاسفه‌ از اصالت‌ و اشتراک، وجود، سیر تاریخی‌ و کیفیت‌ استفاده‌ از آن‌ در اثبات‌ مبدا باریتعالی‌
نویسنده: حسن اسعدی
دفتر پژوهش و نشر سهروردی، چاپ اول، تهران، ۱۳۶۵ش.
۲۸. افسون زدگی جدید
هویت چهل تکه و تفکر سیار
مترجم: فاطمه ولیانی
نشر و پژوهش فرزان روز، چاپ پنجم، تهران، ۱۳۸۵ش.
واحد در ادیان ۲۹. واحد در ادیان
راهنمای روح ۳۰. راهنمای روح
سخنی در باب جان
گردآورنده: ریچارد کارلسون، بنجامین شیلد
مترجم: مهدی قراچه داغی
نشر پیکان، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۵ش.
عالم عجیب ارواح ۳۱. عالم عجیب ارواح
نویسنده: حسن ابطحی
کانون بحث و انتقاد دینی، چاپ سوم، مشهد، ۱۳۶۷ش.
فلسفه و هدف زندگی ۳۲. فلسفه و هدف زندگی
نویسنده: علامه محمدتقی جعفری
کتابخانه صدر، تهران، ۱۳۶۷ش.
هله! ۳۳. هله!
(هله یعنی توجه دادن آدمیان به امری خطیر)
نویسنده: محمدجعفر مصفا
پریشان، چاپ دوم، تهران، ۱۳۸۳ش.
در غیر این صورت... ۳۴. در غیر این صورت...
فلسفه و جامعه شناسی زندگی
نویسنده: مجید محمدی
نشر قطره، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۶ش.
دین و معنای زندگی در فلسفه تحلیلی ۳۵. دین و معنای زندگی در فلسفه تحلیلی
نویسنده: محمدرضا بیات
دانشگاه ادیان و مذاهب، نشر ادیان، چاپ اول، قم، ۱۳۸۹ش.
شرح عشق ۳۶. شرح عشق
نویسنده: مهدی خلیلیان
سازمان تبلیغات اسلامی،مرکز چاپ و نشر، چاپ اول، تهران، ۱۳۶۸ش.
سرمشق گمشده ۳۷. سرمشق گمشده
طبیعت بشر
نویسنده: ادگار مورن
مترجم: علی اسدی
۳۸. فلسفه و فرهنگ
علیت از دیدگاه اشاعره و هیوم ۳۹. علیت از دیدگاه اشاعره و هیوم
نویسنده: صدرالدین طاهری
پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۵ش.
تحول فهم دین ۴۰. تحول فهم دین
نقدی‌ فشرده‌ بر نظریه‌ قبض‌ و بسط تئوریک‌ شریعت‌
نویسنده: احمد واعظی
موسسه فرهنگی دانش و اندیشه معاصر، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۵ش.
نقد نظریه شریعت صامت ۴۱. نقد نظریه شریعت صامت
(بررسی انتقادی مقالات قبض و بسط شریعت از دکتر سروش)
نویسنده: حسین غفاری
انتشارات حکمت، تهران، ۱۳۶۷ش.
فقر تاریخینگری ۴۲. فقر تاریخینگری
(بررسی انتقادی مقالات قبض و بسط شریعت از دکتر سروش)
نویسنده: عطاءالله کریمی
علامه طباطبایی، چاپ اول، تهران، ۱۳۶۸ش.
۴۳. معرفت دینی
نقدی بر نظریه قبض و بسط تئوریک شریعت
نویسنده: شیخ صادق آملی لاریجانی
بنگاه ترجمه و نشر کتاب، چاپ اول، تهران، ۱۳۶۹ش.
۴۴. قبض و بسط در قبض و بسطی دیگر
نویسنده: شیخ صادق آملی لاریجانی
بنگاه ترجمه و نشر کتاب، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۱ش.
اصل علیت در فلسفه و کلام ۴۵. اصل علیت در فلسفه و کلام
تحلیلی‌ از نظریات‌ متفکران‌ و فیزیکدانان‌ غرب‌ و متکلمان‌ اسلامی‌
نویسنده: محمدحسن قدردان قراملکی
حرکت و استیفای اقسام آن ۴۶. حرکت و استیفای اقسام آن
۴۷. تفرج صنع
گفتارهایی‌ در اخلاق‌ و صنعت‌ و علم‌ انسانی‌
نویسنده: عبدالکریم سروش