کتب چاپی
صفحه اصلی   /   کتابخانه   /   کتب چاپی   /   علوم [Q - R]
علوم
تاریخ و فلسفه علم ۱. تاریخ و فلسفه علم
پژوهشهایی در تاریخ علم ۲. پژوهشهایی در تاریخ علم
مقالاتی درباره تاریخ ریاضیات، نجوم، مکانیک و پزشکی
گردآورنده: جعفر آقایانی چاوشی
مرکز پژوهشی میراث مکتوب، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۹ش.، ویراستار: جعفر آقایانی چاوشی
رهبر علم ۳. رهبر علم
مترجم: احمد بیرشک
خوارزمی، چاپ اول، تهران، ۱۳۶۰ش.
علوم اسلامی و نقش آن در تحولات علمی جهان ۴. علوم اسلامی و نقش آن در تحولات علمی جهان
العلوم فی الاسلام ۵. العلوم فی الاسلام
علم و تمدن در اسلام ۶. علم و تمدن در اسلام
مترجم: احمد آرام
شرکت انتشارات علمی و فرهنگی، چاپ دوم، تهران، ۱۳۸۳ش.
دراسات فی تاریخ العلوم عند العرب ۷. دراسات فی تاریخ العلوم عند العرب
تاریخ علوم اسلامی ۸. تاریخ علوم اسلامی
تقریر درس: جلال الدین همایی
موسسه نشر هما، تهران، ۱۳۶۲ش.
۹. جستارهایی در تاریخ علوم دوره اسلامی
مقالات چاپ شده در دانشنامه جهان اسلام ،مجلدات اول تا پنجم
نویسنده: هوشنگ اعلم
بنیاد دایرةالمعارف اسلامی، تهران، ۱۳۷۸ش.
موسوعة تاریخ العلوم العربیة ۱۰. موسوعة تاریخ العلوم العربیة
مرکز دراسات الوحدة العربیة، چاپ دوم، بیروت، ۱۳۸۳ش. برابر 2005م.، 3 جلد، اشراف: رشدی راشد و ریجیس مورلون
۱۱. المدخل الکبیر الی علم احکام النجوم
نویسنده: ابومعشر فلکی
معهد تاریخ العلوم العربیة والاسلامیة فی اطار جامعة فرانکفورت، فرانکفورت، ۱۴۰۵ق. برابر 1985م.، ویراستار: فؤاد سزگین، با مقدمه: فؤاد سزگین
۱۲. محاضرات فی تاریخ العلوم العربیة والإسلامیة
اخبار العلماء باخبار الحکماء ۱۳. اخبار العلماء باخبار الحکماء
نویسنده: علی بن یوسف قفطی
• ...اخبار العلماء باخبار الحکماء، دارالآثار، چاپ اول، بیروت
دانشمندان اسلامی ۱۴. دانشمندان اسلامی
۱۵. عمر خیام، زندگی و آثار
طبیعیات ارسطو ۱۶. طبیعیات ارسطو
نویسنده: ارسطو
مترجم: مهدی فرشاد
امیرکبیر، چاپ اول، تهران، ۱۳۶۲ش.
مشکلات العلوم ۱۷. مشکلات العلوم
به کوشش: حسن نراقی
نویسنده: محمد مهدی نراقی
موسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی، چاپ اول، تهران، ۱۳۶۶ش.
جهان بینی علمی ۱۸. جهان بینی علمی
مترجم: حسن منصور
آگه، چاپ سوم، تهران، ۱۳۵۹ش.
۱۹. داستانهای علمی برای نوجوانان
سرشناسه: علی امید
گردآورنده: علی امید
مترجم: علی امید
رجبی، تهران، ۱۳۶۵ش.
۲۰. سرگرمیهای علمی آموزشی برای دانش آموزان دبیرستان و دانشجویان
۲۱. چگونه علمی فکر کنیم
فکر علمی‌، ذهن‌ علمی‌، اندیشه‌ علمی‌
مترجم: آذر مقامی
نشر نی، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۵ش.
۲۲. مقالات علمی اینشتین
نویسنده: آلبرت اینشتین
مترجم: محمود مصاحب
شرکت انتشارات و آموزش انقلاب اسلامی، چاپ چهارم، تهران، ۱۳۶۲ش.
علم، شبه علم و علم دروغین (بررسی‌ راه‌های‌ شناخت‌) ۲۳. علم، شبه علم و علم دروغین (بررسی‌ راه‌های‌ شناخت‌)
مترجم: عباس باقری
نشر نی، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۸ش.، با مقدمه: کریستیان دو دوو
رویارویی علم و تکنولوژی با فرهنگها ۲۴. رویارویی علم و تکنولوژی با فرهنگها
مترجم: پروانه سپرده
مؤسسه پژوهشی فرهنگ‌، هنر و ارتباطات‌، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۹ش.
طبیعت طبیعت ۲۵. طبیعت طبیعت
تحقیقی در فلسفه علم ۲۶. تحقیقی در فلسفه علم
وضع و شرایط روح علمی ۲۷. وضع و شرایط روح علمی
جهان باز برهانی در تأیید نامعینیگری ۲۸. جهان باز برهانی در تأیید نامعینیگری
جزء دوم‌ از پی‌نوشت‌ بر منطق‌ اکتشاف‌ علمی‌
مترجم: احمد آرام
منطق اکتشافات علمی ۲۹. منطق اکتشافات علمی
۳۰. درباره علم
نویسنده: رضا داوری اردکانی
هرمس، تهران، ۱۳۸۵ش.
جامع العلوم «ستینی» ۳۱. جامع العلوم «ستینی»
سرشناسه: محمد بن عمر فخر رازی
نویسنده: محمد فخر رازی
ترجمه رساله مراتب العلوم ۳۲. ترجمه رساله مراتب العلوم
مترجم: محمد علی خاکساری
• مراتب العلوم، آستان قدس رضوی، بنیاد پژوهشهای اسلامی، چاپ اول، مشهد، ۱۳۶۸ش.، محقق: احسان عباس
ترجمه احصاء ‌العلوم‌ ۳۳. ترجمه احصاء ‌العلوم‌
مترجم: حسین خدیوجم
• احصاء العلوم، شرکت‌ ‌انتشار‌ات‌ ‌علمی‌ و فر‌هنگی‌، چاپ دوم، تهران، ۱۳۶۳ش.
أعلام الطرائق في الحدود والحقائق ۳۴. أعلام الطرائق في الحدود والحقائق
نویسنده: محمد بن علی بن شهرآشوب المازندرانی السروی
• اعلام الطرائق فی الحدود والحقائق، شرکت انتشارات علمی و فرهنگی، چاپ اول، تهران، ۱۳۹۲ش.، 2 جلد، محقق: سید علی طباطبائی یزدی
۳۵. روشها
نویسنده: جواد محدثی
نشر معروف، تهران، ۱۳۷۲ش.
آیین پژوهش و مرجع شناسی ۳۶. آیین پژوهش و مرجع شناسی
نویسنده: حسن احمدی گیوی
موسسه نشر هما، تهران، ۱۳۷۲ش.
راهنمای مراکز تحقیقاتی علوم اسلامی ۳۷. راهنمای مراکز تحقیقاتی علوم اسلامی
دراسات حول کتاب جوامع العلوم ۳۸. دراسات حول کتاب جوامع العلوم
نویسنده: حسین خدیوجم
• چاپ اول، تهران، 1972م.
۳۹. علم چیست، فلسفه چیست؟
نویسنده: عبدالکریم سروش
موسسه فرهنگی صراط، چاپ دهم، ویرایش سوم، تهران، ۱۳۶۷ش.
تحفه حاتمی ۴۰. تحفه حاتمی
‌هد‌ایت‌ طلاب‌ به‌ د‌انش‌ ‌اسطرلاب‌ ۴۱. ‌هد‌ایت‌ طلاب‌ به‌ د‌انش‌ ‌اسطرلاب‌
آشنایی با اسطرلاب و روش کاربرد آن
نویسنده: ابوالفضل نبئی
۴۲. مدخل منطق صورت
نویسنده: غلامحسین مصاحب
انتشارات حکمت، چاپ دوم، تهران، ۱۳۶۵ش.
۴۳. درآمدی به منطق جدید
نویسنده: ضیاء موحد محمدی
شرکت انتشارات و آموزش انقلاب اسلامی، چاپ دوم، ویرایش دوم، تهران، ۱۳۷۱ش.، ویراستار: حسین معصومی همدانی
سیری در افکار علمی و فلسفی حکیم عمر خیام نیشابوری ۴۴. سیری در افکار علمی و فلسفی حکیم عمر خیام نیشابوری
نویسنده: جعفر آقایانی چاوشی
انجمن فلسفه ایران، چاپ اول، تهران، ۱۳۵۷ش.
نگاهی به تاریخ ریاضیات و نجوم در ایران ۴۵. نگاهی به تاریخ ریاضیات و نجوم در ایران
نویسنده: یونس کرامتی
امیرکبیر، کتابهای جیبی، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۴ش.
ریاضی دانان نامی ۴۶. ریاضی دانان نامی
مترجم: حسن صفاری
امیرکبیر، چاپ سوم، تهران، ۱۳۷۰ش.، با تعلیق: حسن صفاری
بوزجانی نامه ۴۷. بوزجانی نامه
شرح احوال و آثار ریاضی ابوالوفا بوزجانی ریاضیدان و منجم بزرگ ایرانی
سرشناسه: ابوالقاسم قربانی
نویسنده: ابوالقاسم قربانی، محمدعلی شیخان
ابوریحان بیرونی آزاد مرد و اندیشمند ۴۸. ابوریحان بیرونی آزاد مرد و اندیشمند
نویسنده: یونس کرامتی
امیرکبیر، کتابهای جیبی، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۴ش.
واژه های تخصصی رایانه ۴۹. واژه های تخصصی رایانه
لطایف الحساب (رساله ای درباره سرگرمیهای ریاضی) ۵۰. لطایف الحساب (رساله ای درباره سرگرمیهای ریاضی)
به کوشش: محمد باقری
نویسنده: محمدبن علی اشکوری
مترجم مقدمه به انگلیسی: مصطفی امیری
مرکز پژوهشی میراث مکتوب، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۸ش.
المقنع فی الحساب الهندی ۵۱. المقنع فی الحساب الهندی
الرسالة المحیطیة ۵۲. الرسالة المحیطیة
نویسنده: غیاث الدین کاشانی
مرکز پژوهشی میراث مکتوب، چاپ اول، تهران، ۱۳۹۰ش.، با مقدمه: یونس کرامتی
راشیکات الهند ۵۳. راشیکات الهند
نویسنده: محمد ابوریحان بیرونی
• راشیکات الهند (تناسب نزد هندیان)، مرکز پژوهشی میراث مکتوب، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۸ش.، محقق: محمد مهدی کاوه یزدی، مصحح: محمد مهدی کاوه یزدی
جبر و مقابله ۵۴. جبر و مقابله
رسالة فی استخراج جیب درجة واحدة ۵۵. رسالة فی استخراج جیب درجة واحدة
نویسنده: موسی قاضی زاده رومی
مترجم: فاطمه سوادی
مرکز پژوهشی میراث مکتوب، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۶ش.، محقق: فاطمه سوادی، مصحح: فاطمه سوادی
ترجمه کتاب النجارة (در هندسه عملی) ۵۶. ترجمه کتاب النجارة (در هندسه عملی)
۵۷. سرگرمیهای توپولوژی (توپولوژی‌ تجربی‌)
مترجم: پرویز شهریاری
نشر نی، تهران، ۱۳۶۴ش.
۵۸. دنیای شگفت انگیز بعد چهارم
مترجم: جواد سید اشرف
نشر آویژه، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۴ش.
دانشنامه همگانی نجوم ۵۹. دانشنامه همگانی نجوم
بنیاد دانشنامه بزرگ فارسی، تهران، ۱۳۸۱ش.
۶۰. پیدایش دانش نجوم
دروس هیئت و دیگر رشته هایی ریاضی ۶۱. دروس هیئت و دیگر رشته هایی ریاضی
علم الفلک فی التراث العربی ۶۲. علم الفلک فی التراث العربی
نویسنده: علی حسن موسی
دار الفکر، چاپ اول، دمشق، 2001م.
تاریخ نجوم اسلامی ۶۳. تاریخ نجوم اسلامی
ترجمه‌ کتاب‌ علوم‌ الفلکت، تاریخه‌ عند العرب‌ فی‌ القرون‌ الوسطی‌
مترجم: احمد آرام
التفهیم لاوائل صناعة التنجیم ۶۴. التفهیم لاوائل صناعة التنجیم
نویسنده: محمد ابوریحان بیرونی
موسسه نشر هما، چاپ پنجم، تهران، ۱۳۸۵ش.، مصحح: جلال الدین همایی
التذکرة فی علم الهیئة ۶۵. التذکرة فی علم الهیئة
نویسنده: خواجه نصیرالدین طوسی
ترجمه مقدمه: حسن امینی
مرکز پژوهشی میراث مکتوب، تهران، ۱۳۹۳ش.، تصحیح و تحقیق: جمیل رجب
احوال و آثار ابوریحان بیرونی ۶۶. احوال و آثار ابوریحان بیرونی
نویسنده: ذبیح الله صفا
فردوس، تهران، ۱۳۷۵ش.
خجندی نامه ۶۷. خجندی نامه
نویسنده: خورشید عبدالله زاده، نعمان نعمت اف
مترجم: باقر مظفرزاده
• ضمیمه آینه میراث- 26، مرکز پژوهشی میراث مکتوب، چاپ اول، تهران، ۱۳۹۰ش.
تحریر متوسطات ۶۸. تحریر متوسطات
روضة المنجمین ۶۹. روضة المنجمین
از کوارک تا کیهان ۷۰. از کوارک تا کیهان
ابزار کشف کائنات
مترجم: سیروس فردائیان
نشر و پژوهش فرزان روز، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۳ش.
سه رساله از ثابت بن قره (ساعت های آفتابی، حرکت خورشید و ماه، چهارده وجهی محاط در کره) ۷۱. سه رساله از ثابت بن قره (ساعت های آفتابی، حرکت خورشید و ماه، چهارده وجهی محاط در کره)
نویسنده: ثابت بن قره
مرکز پژوهشی میراث مکتوب، چاپ اول، تهران، ۱۳۹۲ش.، با مقدمه: پویان رضوانی
سیارات و اقمار ۷۲. سیارات و اقمار
مترجم: علی درویش
آستان قدس رضوی،معاونت فرهنگی، چاپ اول، مشهد، فروردین ۱۳۶۶ش.
واژه نامه کیهان شناسی ۷۳. واژه نامه کیهان شناسی
فارسی - انگلیسی، انگلیسی - فارسی
نویسنده: موسی اکرمی
بنیاد دانشنامه بزرگ فارسی، تهران، ۱۳۷۵ش.
جهان ۷۴. جهان
مترجم: بهزاد قهرمان
آستان قدس رضوی،معاونت فرهنگی، مشهد، بهمن ۱۳۶۷ش.
نسبیت و کیهانشناسی ۷۵. نسبیت و کیهانشناسی
مترجم: احمد تابنده
شرکت سهامی انتشار، چاپ اول، تهران، ۱۳۶۴ش.
تاریخچه زمان ۷۶. تاریخچه زمان
مترجم: حبیب الله دادفر، زهره دادفر
کیهان، چاپ دوم، تهران، ۱۳۷۱ش.
فیزیک و فلسفه ۷۷. فیزیک و فلسفه
مترجم: محمود خاتمی
علمی، قم، ۱۳۶۹ش.
تائوی فیزیک ۷۸. تائوی فیزیک
مترجم: حبیب الله دادفر
کیهان، چاپ سوم، تهران، ۱۳۷۱ش.
۷۹. تحلیلی از دیدگاههای فلسفی فیزیکدانان معاصر
نویسنده: مهدی گلشنی
امیرکبیر، چاپ اول، تهران، ۱۳۶۸ش.
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، چاپ چهارم، تهران، ۱۳۸۴ش.، با مقدمه: علامه محمدتقی جعفری
۸۰. صفر لوح پیدایش جهان ده بعدی تولد و مرگ در فیزیک جدید
نویسنده: مسعود ناصری
نشر مثلث، تهران، ۱۳۸۲ش.
سرگذشت فیزیک ۸۱. سرگذشت فیزیک
مترجم: رضا اقصی
شرکت انتشارات و آموزش انقلاب اسلامی، چاپ پنجم، تهران، ۱۳۷۱ش.، ویراستار: محمود مصاحب
اینشتین ۸۲. اینشتین
قدم اول
مترجم: آرام قریب
شیرازه، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۷ش.
استاد عشق ۸۳. استاد عشق
نگاهی‌ به‌ زندگی‌ و تلاش‌های‌ پروفسور سید محمود حسابی‌ پدر علم‌ فیزیک‌ و مهندسی‌ نوین‌ ایران‌
نویسنده: ایرج حسابی
حاصل عمر ۸۴. حاصل عمر
44 مقاله و رساله از متفکری ممتاز
مترجم: ناصر موفقیان
چهره های ماندگار ۸۵. چهره های ماندگار
دکتر یوسف ثبوتی
نویسنده: محمود اسعدی
زمان، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۲ش.
نماهایی از زندگی پرفسور سید محمود حسابی، پدر علم فیزیک و مهندسی نوین ایران ۸۶. نماهایی از زندگی پرفسور سید محمود حسابی، پدر علم فیزیک و مهندسی نوین ایران
ابن هیثم ۸۷. ابن هیثم
فیزیکدان اسلامی
نویسنده: صالح طباطبائی
روزنه، چاپ اول، ۱۳۷۷ش.
۸۸. اینشتین و شاعر
در جست و جوی انسان کیهانی
مترجم: ناصر موفقیان
شرکت انتشارات علمی و فرهنگی، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۳ش.
راه ما ۸۹. راه ما
گفتارهایی از پرفسور سید محمود حسابی
گردآورنده: بنیاد پرفسور حسابی
تقریر سخنان: دکتر محمود حسابی
سرگذشت اتم ۹۰. سرگذشت اتم
۹۱. جهان هولوگرافیک
نظریه‌ای برای توضیح توانایی‌های فراطبیعی ذهن و اسرار ناشناخته مغز و جسم
مترجم: داریوش مهرجویی
هرمس، تهران، ۱۳۸۶ش.
الفبای اتم ۹۲. الفبای اتم
مترجم: محمد طرف
انتشار، تهران، ۲ش.
جزء و کل ۹۳. جزء و کل
مترجم: حسین معصومی همدانی
مرکز نشر دانشگاهی، تهران، ۱۳۶۷ش.
مناخ العراق القدیم و المعاصر ۹۴. مناخ العراق القدیم و المعاصر
نویسنده: سالار علی خضر الدزیی
عاصمة الثقافة العربیة، چاپ اول، بغداد، ۲۰۱۲ش.
غروب خورشید، شفق و فلق، و آسمان شامگاهی ۹۵. غروب خورشید، شفق و فلق، و آسمان شامگاهی
مترجم: علی درویش
آستان قدس رضوی،معاونت فرهنگی، چاپ اول، مشهد، ۱۳۶۸ش.
۹۶. Proceedings of International seminar on Kyoto protocol,clean development mechanism, opportunities for the Islamic Republic of Iran
جابر بن حیان ۹۷. جابر بن حیان
نویسنده: زکی نجیب محمود
مجمع ذخائر اسلامی، چاپ دوم، قم، مهر ۱۳۶۲ش.
کیمیا و عرفان در سرزمین اسلام ۹۸. کیمیا و عرفان در سرزمین اسلام
مترجم: رضا کوهکن، زینب پودینه آقائی
طهوری، تهران، ۱۳۸۷ش.
الجماهر فی معرفة الجواهر ۹۹. الجماهر فی معرفة الجواهر
سرشناسه: محمد بن احمد ابوریحان بیرونی
نویسنده: محمد ابوریحان بیرونی
• الجماهر فی الجواهر، شرکت انتشارات علمی و فرهنگی، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۳ش.، مصحح: یوسف هادی
۱۰۰. تنسوخ نامه ایلخانی
نویسنده: خواجه نصیرالدین طوسی
اطلاعات، تهران، ۲ش.، با مقدمه: محمد تقی مدرس رضوی
نخب الذخائر فی احوال الجواهر ۱۰۱. نخب الذخائر فی احوال الجواهر
نویسنده: محمد ابن اکفانی
عالم الکتب، چاپ سوم، بیروت، ۱۴۰۴ق. برابر 1984م.
جواهرنامه نظامی ۱۰۲. جواهرنامه نظامی
۱۰۳. الرسالة السنجریة فی الکائنات العنصریة
نویسنده: عمر بن سهلان ساوی (ساوجی)
• دو رساله درباره آثار علوی، فرهنگ ایران زمین، تهران، ۱۳۳۶ش.، با مقدمه: استاد محمدتقی دانش پژوه، تحشیه: استاد محمدتقی دانش پژوه، مصحح: استاد محمدتقی دانش پژوه
۱۰۴. فرهنگ زیست شناسی
نویسنده: بزرگمهر وزیری
امیرکبیر، چاپ دوم، تهران، ۱۳۶۸ش.، 2 جلد
سرچشمه های حیات ۱۰۵. سرچشمه های حیات
مترجم: سیمین معزی متین
نشر مرکز، چاپ اول، تهران، ۱۳۶۸ش.
حیات چیست؟ ۱۰۶. حیات چیست؟
دیدگاه‌های‌ برجسته‌ترین‌ دانشمندان‌ معاصر اروین‌ شرودینگر، مایکل مورفی و دیگران
نویسنده: مایکل‌ پاتریک‌ مورفی
مترجم: محمدنبی سربلوکی
نشر مرکز،کتاب ماد، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۹ش.، ویراستار: انیل لوک
حیات و هدفداری ۱۰۷. حیات و هدفداری
مترجم: عباس شیبانی
شرکت سهامی انتشار، چاپ هشتم، تهران، ۱۳۵۸ش.
پیدایش انسان و عقاید داروین ۱۰۸. پیدایش انسان و عقاید داروین
نویسنده: آ . ای . قارایوین
مترجم: عزیز محسنی
سپهر، چاپ چهارم، تهران، ۱۳۵۳ش.
خلقت انسان ۱۰۹. خلقت انسان
نویسنده: یدالله سحابی
شرکت سهامی انتشار، چاپ سوم، تهران، ۱۳۵۰ش.
بررسی نظریات حیات و تکامل ۱۱۰. بررسی نظریات حیات و تکامل
نویسنده: محمود احمدزاده هروی
فجر، چاپ اول، تهران، ۱۳۵۶ش.
الانسان بین الخلق و التطور ۱۱۱. الانسان بین الخلق و التطور
نویسنده: محمد حسن آل یاسین
المکتب العالمی، چاپ دوم، قاهره، 1977م.
شبیه سازی انسانی از دیدگاه آیین کاتولیک و اسلام ۱۱۲. شبیه سازی انسانی از دیدگاه آیین کاتولیک و اسلام
نویسنده: حسن اسلامی
دانشگاه ادیان و مذاهب، نشر ادیان، چاپ دوم، قم، ۱۳۸۷ش.
طرح ژنوم انسانی و پاسخ به سوالات اعلامیه جهانی ژنوم انسانی و حقوق بشر ۱۱۳. طرح ژنوم انسانی و پاسخ به سوالات اعلامیه جهانی ژنوم انسانی و حقوق بشر
پیری ۱۱۴. پیری
مترجم: فریده دخت سیدمظفری
دانشگاه علامه طباطبایی، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۰ش.
خاطرات مرگ (یک‌ پژوهش‌ پزشکی‌) ۱۱۵. خاطرات مرگ (یک‌ پژوهش‌ پزشکی‌)
مترجم: سودابه فضایلی
زرین، چاپ اول، تهران، ۱۳۶۷ش.
مشاهیر گیاه شناسی در تمدن اسلامی ۱۱۶. مشاهیر گیاه شناسی در تمدن اسلامی
۱۱۷. زندگی زنبور عسل
به کوشش: محمدحسن دخانچی
نویسنده: کارن والیس
پویشگر، ۱۳۸۲ش.
۱۱۸. اسرار مغز آدمی
۱۱۹. حس ششم
پژوهشی‌ در ادراک‌ فراحسی‌، یا، معرفت‌ شهودی‌
مترجم: محمود حکیمی
نشر خرم، چاپ اول، قم، ۱۳۶۸ش.، با مقدمه: شهریار روحانی
۱۲۰. EXPLORERS OF THE BRAIN
نویسنده: لئونارد استیونس
ALFRED KNOPE، چاپ اول، نیویورک، 1971م.
۱۲۱. نمونه مشهورترین خطاهای دید