اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   جاوید اکبری
جاوید اکبری
آثار موجود در کتابخانه
ترجمه:
From Inquirty to Understanding ۱. From Inquirty to Understanding
Answers to Ideological Queries
• Al-Mustafa International Translation and Publication Center، قم، ۱۳۹۵ش. برابر 2016م.